Ajuntament d'Arenys de Mar

AJUNTAMENT

És l’òrgan de govern municipal col·legiat que te per finalitat col·laborar amb l’alcaldia en l’exercici de les seves funcions. Els seus membres són designats lliurement per l’Alcaldia en un nombre que no pot superar la tercera part dels regidors electes. La Junta de Govern Local exerceix les competències que li delega l’alcaldia i el Ple Municipal en l’acord de la seva constitució.

L'article 4.1.a, l'art.20.1.b, l'art.23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre, en concordança amb l'art.48.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova et text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen l’existència de la Junta de Govern Local en els municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants, i en els de menys quan així ho disposi el seu Reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu Ajuntament.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d'Arenys de Mar celebra sessió ordinària amb caràcter quinzenal, convocada per l’Alcalde i amb l'assistència del Secretàri de la Corporació. Les seves deliberacions no són públiques, si bé de cada sessió se n'aixeca l’acta corresponent, signada per l’Alcalde i el Secretari de la corporació, on hi consten els acords adoptats i que sí que te caràcter públic i consultable.

Previsió de reunions

La Junta de Govern Local està formada per:

President:  L’alcalde Estanis Fors i Garcia

Vocals:


Per assistència la Junta de Govern Local cada tinent d'alcalde, sense dedicació exclusiva o parcial, té una retribució de 400 euros

Les actes de les sessions es poden trobar en aquest espai al Portal de Transparència