Ajuntament d'Arenys de Mar

AJUNTAMENT

És l’òrgan de govern municipal col·legiat que te per finalitat col·laborar amb l’alcaldia en l’exercici de les seves funcions. Els seus membres són designats lliurement per l’Alcaldia en un nombre que no pot superar la tercera part dels regidors electes. La Junta de Govern Local exerceix les competències que li delega l’alcaldia i el Ple Municipal en l’acord de la seva constitució.

L'article 4.1.a, l'art.20.1.b, l'art.23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre, en concordança amb l'art.48.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova et text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen l’existència de la Junta de Govern Local en els municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants, i en els de menys quan així ho disposi el seu Reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu Ajuntament.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d'Arenys de Mar celebra sessió ordinària amb caràcter quinzenal, convocada per l’Alcaldessa i amb l'assistència del Secretàri de la Corporació. Les seves deliberacions no són públiques, si bé de cada sessió se n'aixeca l’acta corresponent, signada per l’Alcaldesssa i el Secretari de la corporació, on hi consten els acords adoptats i que sí que te caràcter públic i consultable.

La Junta de Govern Local en el mandat 2019 - 2023 està formada per:

Presidenta:  L’alcaldessa, Annabel Moreno

Vocals:

  • Josep Anton López 1r Tinent Alcalde (AeC)
  • Laia Martín 2a Tinent Alcalde (ERC)
  • Ona Curto. 3a Tinent Alcalde (CUP)
  • Joaquim Mas. 4t Tinent Alcalde (ERC) 
  • Mònica Danès. 5a  Tinent Alcalde (ERC)

En aquest mandat també hi poden assistir com observadors la resta de membres del Govern i l'oposició.

Les actes de les sessions es poden trobar en aquest espai al Portal de Transparència