Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
NOTÍCIES
Reglament del Consell de Promoció Econòmica d'Arenys de Mar
TÍTOL I
 
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

El Consell de Promoció Econòmica d´Arenys de Mar  és un òrgan de participació, informació, proposta, consulta i assessorament de la gestió municipal, tindrà caràcter consultiu o d'assessorament i no resolutori, i podrà elevar recomanacions sobre les iniciatives municipals del sector que l'afecti i proposar iniciatives referents als sectors comercials, de restauració, empresarials i turístics al govern municipal, a l'empara del que preveuen els criteris de participació ciutadana fixats per la Corporació en el reglament municipal de participació ciutadana ( BOP 4-I-01 ), com també els articles 62 i 63 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Consell de Promoció Econòmica d´Arenys de Mar té com a objectiu genèric la millora del desenvolupament econòmic i l´ocupació al municipi d´Arenys de Mar,  la qual cosa requereix la concurrència de l'esforç de l´Ajuntament i la participació dels comerciants i els restauradors a través de les entitats representatives del sector comercial, de restauració, turístic, professions liberals, empresaris i industrials del municipi d´Arenys de Mar.

Article 2 - ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Les funcions del Consell de Promoció Econòmica d´Arenys de Mar es desplegaran en l'àmbit territorial del municipi d´Arenys de Mar.

Article 3 -  COMPETÈNCIES
 
Són competències del Consell de Promoció Econòmica d´Arenys de Mar proposar en l´àmbit del mateix Consell:

 Actuar com a òrgan de caràcter consultiu dels proveïdors de béns i serveis en la gestió municipal en les matèries de desenvolupament local.
 Informar i assessorar, amb caràcter no vinculant, sobre les iniciatives municipals pròpies de l'àmbit de desenvolupament econòmic local.
 Formular propostes, suggeriments o informes, per millorar les condicions dels sectors econòmics de la vila i, especialment, informar sobre propostes referides als àmbits de la promoció econòmica del municipi.
 Col·laborar amb l'Ajuntament en l'organització d'actes, fires, cursos, exposicions, campanyes, jornades... tant relatius a aspectes tècnics que puguin millorar el nivell de professionalitat de les organitzacions ciutadanes com d'aquells relatius a informació i conscienciació dels empresaris  en general. Promoure i patrocinar aquestes activitats i cooperar-hi.
 Ésser òrgan de consulta en els processos d'elaboració de normatives i ordenances relatives als assumptes de desenvolupament econòmic, no solament durant els períodes d'informació pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs d'elaboració.
 Impulsar mesures per dinamitzar i revitalitzar les zones urbanes comercials i turístiques del municipi.
 Proposar millores de l'oferta de serveis (assistència tècnica, comerç electrònic, moneder electrònic…).
 Desenvolupar eines per millorar la gestió de les empreses del municipi. 
 Fomentar la implicació i participació de tots els sectors econòmics en totes les actuacions que es portin a terme des del Consell.
 Posar en marxa programes de formació i reciclatge per als treballadors i empresaris dels diferents sectors econòmics del municipi. Col·laborar amb l'Ajuntament en el camp del foment de l'ocupació i de la formació professional específica per a cada sector econòmic del municipi. 
 Proposar millores per aconseguir major competitivitat en els diferents sectors  econòmics del municipi.
 Proposar mesures per aconseguir l'equilibri entre oferta i demanda.
 Impulsar el desenvolupament dels diferents establiments del municipi.
 Impulsar i clarificar els projectes de dinamització comercial i turística del municipi.
 Impulsar la col·laboració entre les diferents institucions i entitats per tal d'aconseguir la potenciació i la promoció del municipi.
 Proposar actuacions per a sectors o zones: identificació de l'espai, millora de les infraestructures, animacions, promocions, comunicació... amb el benentès que aquestes recomanacions no podran incloure matèries de tipus fiscal.
 Selecció i priorització d'objectius en comú.
 Ser informat amb periodicitat semestral com a mínim sobre les campanyes informatives i inspectores sobre sectors específics. Dur a terme estudis, informes i enquestes de caràcter econòmic, tant territorials com sectorials, i difondre'ls si s'escau.
 Informar sobre els ajuts, subvencions, projectes i plans específics de cada sector econòmic i altres.
 Donar a conèixer el Pla de dinamització comercial i altres projectes.
 Proposar altres àmbits d´actuació no previstos en els apartats anteriors i que siguin rellevants per al desenvolupament econòmic del municipi.

TÍTOL II

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 4 -  COMPOSICIÓ

Són òrgans del Consell de Promoció Econòmica d´Arenys de Mar Consell Municipal de Comerç:

- La Presidència

- La Vicepresidència

- El Ple

- La Comissió Permanent


CAPÍTOL I.  DE LA PRESIDÈNCIA I LA VICE-PRESIDÈNCIA

Article 5

 La Presidència estarà a càrrec de l´Alcalde de l´Ajuntament o regidor en qui delegui. A ell li correspon convocar i presidir totes les sessions del Ple i fixar els assumptes que formaran l'ordre del dia.
 La Vicepresidència del Consell correspondrà al regidor que designi l'alcalde per a aquest càrrec.
 La Vicepresidència assistirà i col·laborarà amb la Presidència, i la substituirà en supòsits d'absència.


CAPÍTOL II. DEL PLE

Article 6

El Ple és l'òrgan de màxima representació del Consell de Promoció Econòmica d´Arenys de Mar. L'integren:
 El president: l´alcalde de l´Ajuntament d´Arenys de Mar o regidor que delegui.
 El vicepresident.
 El regidor de Promoció Econòmica.
 Un representant de cada grup polític municipal.
 Un representant de cada associació de comerciants que estiguin degudament inscrits en el Registre municipal d´entitats.
 Un representant de cada associació de restaurants que estiguin degudament inscrits en el Registre municipal d´entitats.
 Un representant de tots els bars i cafeteries del municipi.
 Un representant del sector pesquer d´Arenys de Mar.
 Un representant de la indústria d´Arenys de Mar.
 Un representant de les empreses de serveis turístics d´Arenys de Mar.
 Un representant de les empreses d´oci d´Arenys de Mar.
 Un representant de les empreses d´allotjament del municipi (en el cas de disposar d´hotels, de càmpings i de club nàutic, seran un representant de cada establiment).
Assistiran a les comissions informatives amb veu però sense vot:
 El regidor no adscrit
 El tècnic/a de Promoció Econòmica.
 El tècnic/a de Consum.
 El dinamitzador/a comercial, en el cas que n´hi hagi.
 Actuarà de secretari el tècnic/a de Promoció Econòmica.

L´Ajuntament haurà de consultar i d´informar el Consell sobre totes aquelles accions i actuacions que es facin o es pretenguin fer a la vila relacionades amb el desenvolupament econòmic del municipi.

Article 7 -  COMPETÈNCIES

Les competències del Ple són:

 Són competències del Ple les relacionades en l'article 3 de la present normativa.
 Són també funcions del Ple proposar l'admissió de noves entitats al Consell de Promoció Econòmica perquè s'elevi aquest acord al president per tal que s'acordi pel Ple de l´Ajuntament.
 Elaborar els plans de treball de la Comissió Permanent, com també designar els membres dels grups de treball per a l'anàlisi i l'estudi de temes concrets, a proposta de la Comissió Permanent. En aquests grups de treball podran participar els tècnics que la Comissió Permanent determini.

Article 8 - RÈGIM DE SESSIONS

El Ple del Consell celebrarà les seves sessions ordinàries un cop cada quatre mesos. Sens perjudici d´això, podrà celebrar sessions extraordinàries quan la Presidència ho decideixi o quan ho sol·liciti un terç dels membres del Ple.

Article 9 - QUÒRUM

El Ple del Consell es constitueix vàlidament amb l'assistència d'un terç del seu nombre legal de membres. Aquest quòrum s'ha de mantenir al llarg de tota
la sessió. Cal igualment l'assistència de les persones que realitzin les funcions de Presidència i Secretaria o qui en cada cas les substitueixi.
Els acords es prendran per majoria simple.

Article 10 - ORDRE DEL DIA

Les sessions del Ple del Consell no són públiques i s'hauran de convocar, acompanyades de l'ordre del dia corresponent. L'ordre del dia serà format pel president, a partir de les propostes de la comissió permanent. L'ordre del dia s'haurà de fer arribar als membres del Ple amb una antelació mínima d´una setmana abans de la celebració. En aquest ordre s'hi inclouran, per tal que el Consell en sigui informat, els acords adoptats per l'Ajuntament en les matèries pròpies del Consell. Així mateix, en aquestes sessions se sotmetran a debat les propostes i decisions relatives als diferents sectors econòmics del municipi formulades per particulars, entitats, o administracions públiques que hagin estat incloses pel president en l'ordre del dia.

CAPÍTOL III. COMISSIÓ PERMANENT

Article 11

La Comissió Permanent és l'òrgan de treball del Consell de Promoció Econòmica d´Arenys de Mar que assumeix les funcions d'impuls i desplegament de les orientacions establertes pel Consell. Desenvoluparà les funcions consultives i d'assessorament de la política municipal sobre temes de desenvolupament econòmic del municipi, d'acord amb les directrius definides pel Consell.
La Comissió Permanent estarà integrada pel president, que serà el regidor de Promoció Econòmica,  tres representants dels grups municipals elegits entre ells, quatre representants de les associacions elegides entre elles, el tècnic de promoció econòmica, el tècnic de consum  i el dinamitzador, en el cas que n´hi hagi. 

Article 12

La Comissió Permanent farà sessions de treball d´acord amb la priorització d´objectius establerts pel Consell. El nombre de sessions mensuals podrà variar segons les necessitats del moment .

Article 13

 La Comissió Permanent haurà d'articular els mecanismes que possibilitin l'acompliment de les funcions que té encomanades el Consell. Per tal de fer possible el correcte compliment d'aquestes funcions, la Comissió podrà acordar, per pròpia iniciativa o a petició del Consell, la creació de comissions de treball amb una temàtica específica, les quals aplegaran membres del Consell i tècnics externs en funció de l'assumpte concret. Les comissions de treball tindran la funció d'elaborar informes i estudis per al Consell.


CAPÍTOL IV.  PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE DEL CONSELL

Article 14

Admissió.

La Presidència proposarà al Ple el nomenament dels membres del Consell, sempre que els sol·licitants reuneixin aquests requisits:

 Ser entitats o representants que tinguin relació amb els sectors econòmics relacionats amb el desenvolupament econòmic de la ciutat, i que defensin els interessos dels esmentats sectors comercials, bars i restauradors.
 En el cas de les associacions, que l'entitat estigui inscrita en el Registre d'Entitats de l´Ajuntament.
 Obrir l´assistència a altres membres que el Consell consideri importants per desenvolupar accions i actuacions relacionades amb el desenvolupament econòmic del municipi.

Pèrdua.

La pèrdua de la qualitat de membre del Consell es produirà:
 Per desaparició de l'entitat.
 Per decisió pròpia, degudament comunicada al Consell.

Una vegada rebuda la corresponent sol·licitud d'admissió o renúncia, es presentarà a la primera reunió ordinària del Consell, perquè aquest es manifesti sobre això abans de portar-ho al Ple de l´Ajuntament.

Article 15   

El present Reglament serà objecte de revisió com a mínim cada quatre anys i qualsevol canvi haurà d´estar aprovat per majoria.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no estigui previst en aquest Reglament, serà d´aplicació la legislació de règim local vigent.

Publicat l'1 de març de 2006
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
^