X
#arenysparicipa
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Modificació puntual del POUM d'Arenys de Mar al polígon d'actuació urbanística PAU 15-La Presentació
 • ANUNCI

  Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2016, s’ha aprovat inicialment la modificació puntual del POUM d’Arenys de Mar al polígon d’actuació urbanística PAU 15 la Presentació.  En compliment de l’article  85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, es procedeix a la publicació del següent acord:

  “Primer.- ASSUMIR LA INICIATIVA de la proposta de Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit del PAU 15 La Presentació presentada a l’Ajuntament per la “Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza” i pels “Caputxins Ordre Frares Menors Prov. Catalunya”.

  Segon.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit del PAU 15 La Presentació.

  Tercer.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit del PAU 15 La Presentació, pel termini d’un mes, als efectes de que es puguin presentar les al·legacions que es considerin pertinents, publicant els corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, així com a la web municipal.

  Quart.- SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ de plans urbanístics derivats i l’execució d’obres en l’àmbit territorial de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit del PAU 15 La Presentació en els terminis màxims i situacions que disposen els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, llevat dels supòsits que siguin compatibles a ambdós planejaments. L’àmbit de suspensió coincideix amb el plànol identificat amb el número “o01” (Planejament modificat: qualificacions urbanístiques de la proposta).

  Cinquè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se en la web oficial de l’ajuntament: www.arenysdemar.cat.”

  L’expedient serà exposat al públic en els Serveis Tècnics Municipals, situats a la Riera Bisbe Pol, núm. 8, d’Arenys de Mar, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, durant el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, per tal que pugui ser consultat i es presentin les al·legacions que es considerin oportunes.

  Arenys de Mar, 3 de febrer de 2016
  L’alcalde, Estanislau Fors Garcia

Publicat el 10 de febrer de 2016
Imprimir
^