Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Aprovació inicial del projecte de protecció i consolidació de la Penya del Maltemps (part posterior de les finques del carrer Capellans del núm. 33 al 39)
 • ANUNCI

  Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/1560 de 22 de setembre de 2017, s’ha aprovat inicialment el projecte de protecció i consolidació de la Penya del Maltemps (part posterior de les finques del carrer Capellans del núm. 33 al 39), redactat per l’empresa Arts Geotecnica S.L, amb un pressupost d’execució del contracte de l’obra de 25.132,87 euros, més 5.277,90 euros d’IVA, que suma un total de 30.410,77 euros.

  Pel mateix Decret es resol aplicar el procediment de tramitació d’urgència previst a l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques a la tramitació del projecte, atesos els motius d’interès públic justificats a l’expedient, i, en conseqüència, escurçar els terminis del procediment ordinari a la meitat.

  D’acord amb el que disposen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 37.1 i 2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals el projecte esmentat se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies, a partir de la darrera publicació, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar aquest expedient i formular les al·legacions que estimin oportunes.  L’expedient i el projecte es podrà consultar durant el termini d’exposició pública al departament de Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament de 8.30 a 14 hores a la riera Bisbe Pol, núm.8, d’Arenys de Mar.

  Arenys de Mar, 25 de setembre de 2017

  L’alcaldessa
  Annabel Moreno Nogué

 • Documentació
  Projecte

  Projecte

  Fitxer: Projecte___DOC_1_MemA_ria.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 54
  Mida: 3,99 MB

Publicat el 29 de setembre de 2017
^