Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Aprovació inicial del “Projecte de nova pavimentació a determinats carrers del casc urbà d´Arenys de Mar”
 • ANUNCI

  Pel Ple de l´Ajuntament de data 19 d´octubre de 2017, s´ha acordat  aprovar inicialment el “Projecte de nova pavimentació a determinats carrers del casc urbà d´Arenys de Mar”, redactat pels Serveis Tècnics municipals, amb un pressupost d´execució de contracte estimat de 383.516,94 euros, més 80.538,55 euros d´IVA, que suma un total de 464.055,49 euros.

  El mateix Ple va acordar aplicar el procediment de tramitació d´urgència prevista a l´article 33 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú per a l´aprovació del projecte i, en conseqüència, escurçar a la meitat els terminis previstos durant la tramitació del procediment.

  D´acord amb el que disposen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 37.1 i 2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals el projecte esmentat se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies, a partir de la darrera publicació,  mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d´anuncis del Consistori i en la pàgina web municipal, a l´objecte que qualsevol interessat pugui examinar-lo i efectuar, si s´escau, al·legacions. L´expedient i el projecte es podrà consultar durant el termini d´exposició pública al departament de Serveis Tècnics d´aquest Ajuntament de 8.30 a 14 hores a la riera Bisbe Pol, núm. 8, d´Arenys de Mar.


  Arenys de Mar, 23 d'octubre de 2017


  L´alcaldessa
  Annabel Moreno Nogué

 • Documentació
  Projecte de nova pavimentació a determinats carrers del casc urbà d'Arenys de Mar

  Projecte de nova pavimentació a determinats carrers del casc urbà d'Arenys de Mar

  Fitxer: Projecte_nova_pavimentacio_carrers_del_casc_urba_d_Arenys_de_Mar.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 417
  Mida: 10,74 MB

Publicat el 23 d'octubre de 2017
^