Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Aprovació inicial del “Projecte Executiu d´una nau industrial entre mitgeres en dues parcel·les” per a la construcció d´una nova nau-magatzem per als Serveis municipals situada a les parcel·les A2 i A3 del Polígon Valldegata Ponent
 • ANUNCI

  Per Decret d´Alcaldia de data 21 de novembre de 2017, s´ha acordat aprovar inicialment el “Projecte Executiu d´una nau industrial entre mitgeres en dues parcel·les” per a la construcció d´una nova nau-magatzem per als Serveis municipals situada a les parcel·les A2 i A3 del Polígon Valldegata Ponent, redactat per l´arquitecte Francesc Xavier Ros Novell, amb un pressupost d´execució del contracte de l´obra de 356.830,39 euros, més 74.934,38 euros d´IVA, que suma un total de 431.764,77 euros.

  D´acord amb el que disposa l´article 37 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals i l´article 33 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de Procediment Administratiu Comú, el projecte esmentat se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies, a partir de la seva publicació, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d´anuncis digital del Consistori, a l´objecte que qualsevol interessat pugui examinar-lo i efectuar, si s´escau, al·legacions. L´expedient i el projecte es podrà consultar durant el termini d´exposició pública al departament de Serveis Tècnics d´aquest Ajuntament de 8.30 a 14 hores a la riera Bisbe Pol, núm. 8, d´Arenys de Mar.

  Transcorregut el termini indicat sense que es presenti cap al·legació, es produirà automàticament la seva aprovació definitiva, sens perjudici de la publicació prevista a l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.


  Arenys de Mar, 21 de novembre de 2017


  L´alcaldessa
  Annabel Moreno Nogué

 • Documentació
  Fitxer Acrobat-PDF de (5,52MB)

  Fitxer: Estudi_de_seguretat.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 126
  Mida: 5,52 MB

  Fitxer Acrobat-PDF de (1,76MB)

  Fitxer: Geotecnic.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 38
  Mida: 1,76 MB

  Fitxer Acrobat-PDF de (18,7MB)

  Fitxer: MemA_ria_i_anexos.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 304
  Mida: 18,7 MB

  Fitxer Acrobat-PDF de (16,67MB)

  Fitxer: Planols.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 36
  Mida: 16,67 MB

  Fitxer Acrobat-PDF de (4,23MB)

  Fitxer: Plec_de_condicions.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 419
  Mida: 4,23 MB

  Fitxer Acrobat-PDF de (245,27kB)

  Fitxer: Topografic.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 245,27 kB

  Fitxer Acrobat-PDF de (2,11MB)

  Fitxer: Amidaments_i_pressupost.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 185
  Mida: 2,11 MB

Publicat el 21 de novembre de 2017
^