Ajuntament d'Arenys de Mar

TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
 • Vista la instància presentada en el Registre General d´aquest Ajuntament, en data 20 de gener de 2022 i amb núm. de registre d´entrada 2022/731, pel Sr. Lluís Rodrigo Arenas, en la qual demana autorització per ocupar la parada B (actual núm. 12) de venda de carn del mercat municipal.

  Vist l´article 13 del Reglament del Mercat Municipal en el qual es regulen les parades temporals.

  Vist l´article 13.2 del Reglament del Mercat Municipal segons el qual el tràmit per a l´obtenció de la llicència temporal requereix la informació pública per mitjà d´anunci al
  tauler d´edictes de l´Ajuntament i al Mercat Municipal.

  Vist el que precedeix, s´obre informació pública, per termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació del present anunci en el tauler d´edictes de l´Ajuntament i en el taulell del Mercat Municipal, per tal que els interessats presentin sol·licitud en el Registre d´Entrada de l´Ajuntament.

  D´acord amb l´article 13.3 del Reglament del Mercat Municipal només podrá atorgar-se l´autorització temporal en cas que hi hagi un sol sol·licitant. Essent així, es realitzarà una adjudicació directa al Sr. Lluís Rodrigo Arenas,

  Annabel Moreno Nogué
  L´Alcaldessa

 • Documentació
Publicat el 10 de maig de 2022