Ajuntament d'Arenys de Mar

PLENS MUNICIPALS I JUNTES DE GOVERN

Nota: les explicacions en cursiva no formen part de l'anunci, sinó que són aclariments dels punts que es porten a l'aprovació del ple municipal.

A N U N C I


El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 25 d'abril de 2007 a les 21.00 hores a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació d'acta.

2.- Rectificació de l'inventari de béns.

Aprovar la rectificació de l'inventari general de béns d'aquesta corporació a data de 31 de desembre de 2006, l'import de la qual puja a 14.454.227,56 €. En l'inventari general, s'hi han compatibilitzat les baixes de les finques del Canyadell i del P-25 i, en canvi, s'hi incorporen millores en inversions en el Teatre Principal i en el cementiri i es donen d'alta la finca del número 23-25 del carrer de les Doedes i l'immoble del número 27 del passeig Xifré, corresponent a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.

3.-  Registre telemàtic.

Aprovar el conveni d'adhesió de l'Ajuntament d'Arenys de Mar a l'E-tram, per tal de tirar endavant el desenvolupament d'un registre telemàtic per permetre els vilatans que realitzin sol·licituds i tràmits a través del web municipal www.arenysdemar.cat.

4.- Modificació de crèdit número 3/2007.

Modificació de crèdit, sota la modalitat de suplement de crèdit, per fer front a la urbanització de la UASU 16 Portimar, que no es pot demorar fins el 2008. Mitjançant decret, s'ha aprovat la liquidació definitiva de les quotes provisionals per aquesta urbanització per un import de 617.411,05 € més 98.785,77€ d'IVA.

5.- Conveni urbanístic amb LIDL.

Aprovació d'un conveni urbanístic entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar i l'empresa Lidl supermercats SAU per tirar endavant el procés per contruir un hotel a la zona comercial i lúdica d'Arenys de Mar i per destinar la masia de Can Mils a l'ús de restauració. En aquest conveni, s'acorda que Lidl redactarà una modificació puntual del pla urbanístic per fixar l'ús hoteler i les dimensions de l'immoble en una finca de la seva propietat situada davant del supermercat. Lidl, a més, es compromet a rehabilitar la masia de Can Mils.

6.- Ordenança reguladora de les instal·lacions de radiocomunicació.

L'objectiu principal de l'Ajuntament d'Arenys de Mar amb l'aprovació de la nova ordenança de telefonia mòbil és dur a terme un control més efectiu, en el terme municipal, de les activitats d'implantació dels serveis de radiocomunicació. Les operadores de xarxes de radiocomunicació que dosposin actualment d'instal·lacions en el terme d'Arenys de Mar o bé que tinguin la intenció de disposar-ne, hauran de presentar al consistori un programa de desenvolupament de la seva xarxa en el termini de tres mesos des l'entrada en vigor de la norma. En segon lloc, s'exigirà més documentació tècnica a totes les sol·licituds de llicència ambiental. Un altre punt novedós és que es contempla la possibilitat que els operadors comparteixin la infraestructura. L'Ajuntament, així mateix, estableix un sistema de control inicial i periòdic de totes les instal·lacions per fer seguiment de l'emplaçament, de l'estructura, de les emisions i immisions de camps electromagnètics, del compliment de les distàncies de protecció, del funcionament dels sistemes de prevenció i reducció de camps electromagnètics, les mesures i tècniques de prevenció, reducció i eliminació de les molèsties que aquestes xarxes puguin ocasionar al veïnat, com ara sorolls, escalfors, vibracions...


7.-.Moció

8.- Precs i preguntes

9.- Comunicacions.ARENYS DE MAR, 19 d'abril de 2007

EL SECRETARI DE  L'AJUNTAMENT,

Signat: Àngel Lozano i Pérez

Publicat el 20 d'abril de 2007