Ajuntament d'Arenys de Mar

ACTUACIÓ MUNICIPAL
Riscos territorials, incendis forestals, inundacions, nevades, ventades, sismes i contaminació de les aigües marines.
 • El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb d'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d´aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

  Degut a que Arenys de Mar és una població afectada per diferents riscos definits com riscos territorials i especials segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya i d´acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l´Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n´és la base.

  Destacar que el municipi ha inclòs en el present document els riscos territorials, d´incendis forestals, inundacions, nevades, sismes i contaminació de les aigües marines.

  Aquest Document té validesa durant els pròxims 4 anys ja que el Decret 155/2014 així ho defineix. Tanmateix, s´ha de revisar sempre que hi hagi modificacions d´importància. Pel que fa a les actualitzacions l´article 6.2 del Decret 155/2014 estableix que “una vegada aprovades per la corporació municipal respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en
  matèria de protecció civil dels canvis efectuats en el Document únic de protecció civil municipal, en la part que s´hagi hagut d´adaptar a les noves circumstàncies. Des d´aquesta unitat directiva es trametrà el Document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d´aquest òrgan que tingui lloc”.

  Remarcar que la redacció del DUPROCIM d'Arenys de Mar s´ha realitzat al Octubre de 2018. A més a més el municipi té homologats els següents plans:

  • Pla Bàsic d´Emergències municipals 16/02/2006
  • Inuncat 11/06/2015
  • Infocat 12/12/2013

  D´altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s´ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s´aprova el contingut mínim per a l´elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s´estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d´acord amb les disposicions legals.

 • Document associat

  DUPROCIM 2020

  DUPROCIM 2020

  Fitxer: AdM_DUPROCIM_v00.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 135
  Mida: 17.77 MB

Publicat el 5 de maig de 2020