Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
AJUNTAMENT
Junta de Govern Local

És l’òrgan de govern municipal col·legiat que te per finalitat col·laborar amb l’alcaldia en l’exercici de les seves funcions. Els seus membres són designats lliurement per l’Alcaldia en un nombre que no pot superar la tercera part dels regidors electes. La Junta de Govern Local exerceix les competències que li delega l’alcaldia i el Ple Municipal en l’acord de la seva constitució.

L'article 4.1.a, l'art.20.1.b, l'art.23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre, en concordança amb l'art.48.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova et text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen l’existència de la Junta de Govern Local en els municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants, i en els de menys quan així ho disposi el seu Reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu Ajuntament.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d'Arenys de Mar celebra sessió ordinària amb caràcter quinzenal, convocada per l’Alcaldessa i amb l'assistència del Secretàri de la Corporació. Les seves deliberacions no són públiques, si bé de cada sessió se n'aixeca l’acta corresponent, signada per l’Alcaldesssa i el Secretari de la corporació, on hi consten els acords adoptats i que sí que te caràcter públic i consultable.

La Junta de Govern Local, des del 18 d'agost de 2022 està formada per:

Presidenta:  L’alcaldessa Annabel Moreno

Vocals:

  • Laia Martín. 1a Tinent d'alcaldia
  • Míriam Puig. 2a Tinent d'alcaldia
  • Josep Maria Pruna.  3r Tinent d'alcaldia
  • Joaquim Mas. 4t Tinent d'alcaldia
  • Mònica Danès. 5a Tinent d'alcaldia

Les actes de les sessions es poden trobar en aquest espai al Portal de Transparència

 
Imprimir
^