Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Aprovació inicial de l'ordenança reguladora del Servei d´atenció domiciliària
 • El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en la sessió de data 26 de novembre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora del Servei d’atenció domiciliària, sometra-la a informació pública per un període de trenta dies i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

  En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de la modificació del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al taulell d’edictes electrònic de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

  Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de del procediment administratiu comú de les administracions públiques

  Si no es presenta cap reclamació ni al·legació a la modificació del Reglament regulador del servei municipal de Viver d’empreses d’Arenys de Mar, aquesta esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del Text Refós de la municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

  Es reprodueix el text íntegre:

 • Documentació
  Fitxer Acrobat-PDF de (338,85kB)

  Fitxer: 01_022020021515.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 15
  Mida: 338,85 kB

Publicat el 5 de gener de 2021
^