Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Convocatòria per subvencionar l'adquisició de material escolar, llibres de text i ordinadors
 • TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:
  DEL 27/08/2021 FINS 16/09/2021 (AMBDOS INCLOSOS)

  Quantia de l'ajut:

  Les subvencions màximes atorgades per cada concepte i alumne són les següents:

  • AJUT MATERIAL ESCOLAR 200€
  • AJUT LLIBRES DE TEXT 200€ (primària) i  400€ (secundària)
  • AJUT ORDINADOR 300€

  On presentar la sol·licitud:

  La sol·licitud per obtenir aquests ajuts escolars es presentarà personalment, dintre del termini que fixi aquesta convocatòria , mitjançant cita prèvia, en el Registre d´entrada de l´Ajuntament d´Arenys de Mar o mitjançant cita prèvia a les dependències de Serveis socials d´Arenys o, d´acord amb el que es preveu a l´article 16.4,b) de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds es podran presentar en les oficines de Correu a través del que s´anomena com a “correu administratiu” o telemàticament al registre de l´Ajuntament d´Arenys de Mar.

  El model normalitzat de la sol·licitud es podrà obtenir a l´Oficina d´Atenció Ciutadana (OAC), a les dependències de Serveis Socials o a aquesta mateixa pàgina la web.

  Qui pot demanar la subvenció:

  Tenen la condició de beneficiaris dels ajuts la unitat familiar a la qual se li reconegui el dret a obtenir la subvenció mitjançant resolució expressa, la qual ha d´estar formada per infants i/o adolescents, empadronats a Arenys de Mar cursant l´escolaritat obligatòria, i matriculats en ensenyaments d´educació  infantil, primària i secundària en el curs 2021-2022.

  REQUISITS.

  Podran ser beneficiaris/àries d´aquestes subvencions les persones físiques que hagin de realitzar l'activitat que fomenta el seu atorgament sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions consignades a l´art. 13 de la Llei 38/2003 de 147 de novembre, General de Subvencions i reuneixin els requisits generals, recollits a l´article 6.2 de les Bases Generals especifiques d´aquestes subvencions.

  Requisits específics:
  a) Presentar la sol·licitud i la documentació que es demana, en els terminis i forma que s´estableixen.
  b) Estar empadronats a Arenys de Mar, independentment que el centre educatiu al qual assisteixin sigui en un altre municipi.
  c) Cursar o estar matriculats als cicles d´educació infantil, primària, secundària, en el curs 2021-2022.
  d) La unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant ha de tenir una renda disponible pel primer membre, igual o inferior al 100% de l´IRS mensual de l´exercici en curs. Per a cada nou membre que formi part de la unitat de convivència, s´afegirà el valor resultant de multiplicar aquesta quantitat per un factor d´ajustament equivalent a 0,3(1xIRSC) x 0,3.

  Documentació necessària.

  Sol·licitud de la prestació, segons model normalitzat, degudament complimentada. S´acompanyarà la sol·licitud, amb els documents següents:

  • Original del DNI/NIE/NIF o document equivalent, vigent del/de la persona que signa la sol·licitud dels ajuts, pare, mare o tutor/a.
  • Declaració responsable referent al compliment dels requisits establerts a la convocatòria.
  • Autorització a l´Ajuntament per part de les persones interessades (l´interessat i tots els membres majors d´edat de la unitat de convivència) a consultar i/o demanar tota aquella informació i documentació personal, fiscal i tributària en poder d´altres administracions o organismes i que sigui necessària per aquest tràmit.
  • Certificat de convivència que acrediti l´empadronament de tots els integrants de la unitat familiar o convivencial en aquest municipi. En el seu defecte es comprovarà d´ofici.
  • En el cas que la persona sol·licitant estigui separada o divorciada, el conveni regulador i la resolució judicial de la guarda i custòdia dels fills
  • En cas d´incompliment de l´obligació de pagament de la pensió d´aliments documentació acreditativa de la reclamació judicial d´aquesta.
  • Ingressos percebuts els darrers sis mesos a través dels moviments bancaris de totes les comptes bancaries de tots els adults de la unitat familiar.
  • Els rebuts dels darrers sis mesos en despesa de lloguer o hipoteca de l´habitatge.
  • Declaració jurada d´ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors d´edat, quan no es pugui acreditar cap dels documents anteriors.

  En el cas de persones amb alguna discapacitat: certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya.

  En el cas que algun membre de la unitat de convivència tingui reconegut un grau de dependència:
  document acreditatiu.
  Famílies nombroses: carnet de família nombrosa.
  Famílies monoparentals: carnet de família monoparental.
  Famílies acollidores: certificat acreditatiu
  ) En els ajuts d´ordinadors i de llibres, s´haurà d´adjuntar el pressupost d´aquests, i en el cas e que ja s´hagin adquirit, la factura de compra a nom de la persona sol·licitant o d´algun membre del nucli familiar
  En el cas dels ajuts d´ordinadors i de llibres, l´imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s´ha d´ingressar el pagament dels ajuts.

  En el cas de no autorització a l´Ajuntament d´Arenys de Mar per consultar i/o demanar les dades personals, fiscals, i tributàries necessàries per comprovar si es compleixen les condicions requerides a la convocatòria de les presents ajudes escolars, caldrà afegir a la documentació anterior, el justificant d´estar al corrent del pagament de l´Agencia Tributaria, seguretat socials i corporació local.

  L'Ajuntament d´Arenys de Mar es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.

 • Documentació
  Fitxer Acrobat-PDF de (187,03kB)

  Fitxer: 1630101735163_1630101082405_BOPB_26_08_2021pdf.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 12
  Mida: 187,03 kB

Publicat el 27 d'agost de 2021
Imprimir
^