Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
NORMATIVA MUNICIPAL
Reglament del Consell d'Urbanisme i Medi Ambient
 • Reglament del Consell Municipal d'Urbanisme i Medi Ambient d'Arenys de Mar
  Objecte, naturalesa i funcions

  Art. 1
  El Consell Municipal d´Urbanisme i Medi Ambient d´Arenys de Mar es configura com un organisme de consulta i participació de les entitats  i particulars interessats en el desenvolupament urbanístic de la vila, la protecció del patrimoni arquitectònic i en la defensa del medi ambient.

  Art. 2
  El Consell té com a funcions essencial, les següents:
  a) Conèixer la planificació estratègica i urbanística d´Arenys de Mar i el seu desenvolupament.
  b) Fomentar la protecció del medi ambient a la vila d´Arenys de Mar, coordinant tots els esforços i les iniciatives que es realitzin amb una visió de conjunt sens perjudici de les activitats de cada entitat.
  c)  Efectuar les gestions necessàries per aconseguir aportacions. econòmiques de qualsevol procedència a fi de començar aquestes activitats
  d) Vetllar per a que no es produeixin fets que puguin perjudicar o degradar el medi ambient.
  e) Conscienciar a la població d´Arenys de Mar sobre la protecció de la legalitat urbanística i del medi ambient.
  f) Crear un lloc de participació en el qual tots els habitants puguin expressar-se i plantejar les seves inquietuds sobre el tema.
  g) Fer el seguiment del compliment dels compromisos de l´Agenda 21 local.

  Art. 3
  El Consell es regirà per  aquest reglament i actuarà sota la tutela de l´Ajuntament.

  Art. 4
  La seu del Consell estarà a l´Ajuntament d´Arenys de Mar.

  Art. 5
  El Consell estarà format pels següents membres:

  President: L´Alcalde o regidor  en qui delegui
  Vocals:
  - El regidor de Medi Ambient.
  - El regidor d´Urbanisme.
  - Un  representant per partit amb representació a l´Ajuntament.
  - 8 representants, com a mínim, d´entre entitats que l´objecte estatutari de les quals estigui relacionat amb el medi ambient o amb l´urbanisme i es trobin inscrites en el registre municipal d´entitats.
   

  Art. 6
  El nomenament i cessament dels vocals del Consell s´efectuarà per decret d´Alcaldia.

  Art. 7
  Els membres del Consell ho seran per un període de quatre anys. No obstant això, qualsevol membre pot causar baixa per un dels següents motius:
  - Per renúncia del propi interessat.
  - Per proposta d´altre nomenament pel mateix sector que l´havia proposat.
  - Per desaparició de l´entitat.

  Art. 8
  El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient de la Generalitat i la Diputació de Barcelona podran designar representants en les sessions del Consell.

  Òrgans del Consell

  Art. 9
  El President, el qual té les següents funcions:
  a) La Presidència del Consell.
  b) Convocar, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats, i dirimir els empats amb el vot de qualitat.
  c) Fixar l´ordre del dia.
  d) Vetllar per l´execució dels acords que s´hagin pres.
  e) Ostentar oficialment la representació del Consell en tots els actes i procediments que calgui.
  f) Autoritzar a persones de reconeguda vàlua o amb coneixements específics en el tractament de temes, per assistir al Consell.

  Art. 10
  La Secretaria del Consell, es desenvoluparà per personal municipal amb les següents funcions:
  a) Assistir a les reunions i elaborar l´acta de la sessió.
  b) Certificar els acords amb el vist  i plau del president i arxivar la corresponent documentació.
  c) Vetllar per a que les trameses de documentació arribin oportunament.

  Art. 11
  El Plenari del Consell
  11.1 Estarà format per tots els membres que se citen en l´art. 5 del presents estatuts.

  11.2 Són funcions del plenari del Consell:
  a) Aprovar els programes d´actuació del propi Consell.
  b) Aprovar la memòria anual redactada pel Secretari.
  c) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria que afecti al camp d´actuació del Consell.
  d) Elevar informes i propostes a l´Ajuntament sobre qüestions de la seva competència.
  e) Elaborar quantes planificacions, actuacions i informes  els siguin demanats o delegats per l´Ajuntament.
  f) Tindrà coneixement dels següents assumptes amb caràcter previ:
  - Tramitació d´instruments de planejament general.
  - Canvis de qualificació del sòl.
  - Gestió de residus.
  - Aprovació d´ordenances i reglaments municipals que afectin o regulin l´urbanisme o medi ambient d´Arenys de Mar.

  Funcionament

  Art. 12
  El Consell d´Urbanisme i Medi Ambient d´Arenys de Mar es regirà en el seu funcionament per la següent normativa:
  - Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, sobre els òrgans col·legiats.
  - Llei Municipal  i de Règim Local de Catalunya.
  - L´articulat d´aquest reglament.
  - Reglament Orgànic Municipal

  Art. 13
  Sessions
  13.1. El Consell es reunirà un mínim de tres vegades a l´any de forma ordinària.
  13.2 Les convocatòries extraordinàries ho podran ser, a iniciativa del president o per sol·licitud d´un terç, com a mínim, de membres del consell.

  Art. 14
  Convocatòries
  14.1. Les convocatòries de les reunions serà lliurada a tots els membres amb un mínim de2 dies hàbils d´anticipació.
  14.2. La convocatòria serà per escrit.
  14.3 A la convocatòria s´acompanyaran els documents sobre el tema objecte de la reunió.

  Art. 15
  Quòrum i votacions
  15.1. Per a que qualsevol reunió pugui considerar-se vàlida en primera convocatòria, cal que en el moment de la constitució de la mateixa estiguin presents a la mateixa, la meitat més un dels seus membres oficials. En segona convocatòria bastarà amb un terç del seu número de membres.
  15.2. Donat el caràcter participatiu del Consell, es potenciarà el debat i el diàleg i es mirarà d´arribar a decisions consensuades. No obstant això, les decisions es prenen per majoria simple, fora el cas d´una abstenció majoritària.
  15.3. Les votacions es faran a mà alçada, fora el cas que 1/5 part dels assistents sol·licités votació secreta.
  15.4. Els vots són personals i intransferibles.
  15.5. Els acords presos pel Consell Municipal d´Urbanisme i Medi Ambient no seran vinculants.

  Dissolució

  Art. 16
   El consell podrà ser dissolt:
  a) A petició de la majoria absoluta dels membres del mateix.
  b) Quan ho acordi el Ple de l´Ajuntament, d´ofici amb el quòrum de majoria absoluta.

  Arenys de Mar, 17 d´octubre de 2005

Publicat el 10 d'abril de 2008
^