Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal pel canvi de classificació de sòl urbà no consolidat a sòl urbanitzable no delimitat del sector PMU-04 “Can Puig”
 • ANUNCI

  Pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de data 26 de gener de 2017 ha estat aprovada inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal pel canvi de classificació de sòl urbà no consolidat a sòl urbanitzable no delimitat del sector PMU-04 “Can Puig”, que se sotmet a informació pública pel termini d’un mes a comptar de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci  al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al taulell d’anuncis municipal electrònic o al diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.

  Així mateix, es va acordar la suspensió de la tramitació dels instruments urbanístics i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit afectat, la identificació gràfica del qual es troba al plànol incorporat a l’annex 7.3 de la documentació que conforma la modificació puntual.  Aquesta suspensió s’extingirà amb l’entrada en vigor de l’aprovació definitiva de la modificació puntual, i no podrà tenir una durada superior als dos anys.

  L’expedient complert serà exposat al públic en les dependències de Serveis Tècnics municipals, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, durant el termini d’informació pública, per tal que pugui ser consultat i es presentin les al·legacions que es considerin oportunes.

  Contra l’acord d’aprovació inicial, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix cap mena de recurs.

  Contra l’acord de suspensió es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, o bé, amb caràcter potestatiu, pot interposar-se recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, sens perjudici que s’exerceixi qualsevol altra acció que s’estimi pertinent.

  Arenys de Mar, 2 de febrer de 2017
  L’alcaldessa,
  Annabel Moreno Nogué

 • Documentació
  Fitxer Acrobat-PDF de (683,33kB)

  Fitxer: 7.3_Fitxa_SUND_02_Can_Puig_planol.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 683,33 kB

Publicat el 6 de febrer de 2017
^