Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
RSS
Cercar
Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Projecte d'urbanització parcial del carrer de les Adelfes del PAU 01 El Cònsol
 • A N U N C I


  En relació al Decret 2018/1434,  de data 27 de setembre de 2018, es disposa la publicació en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí de la Província de Barcelona, d’un extracte del mateix, en compliment del que estableix l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es publica la resolució del Decret 2018/1434 de data 27 de setembre de 2018.

  “Primer.- Considerar l’actuació prevista al projecte tècnic que s’adjunta a la present resolució, “Projecte de urbanització parcial del carrer de les Adelfes del PAU 01 El Cònsol”, redactat per l’arquitecte Jordi Fernández, una actuació d’emergència atès el risc imminent per a la seguretat de les persones i les coses d’acord amb els informes tècnics que consten a l’expedient i que han estat transcrit a la relació de fets de la present resolució.

  Segon.- Ordenar a les Sres. Rosita Andersen Gaez Vda. de Martinez, Hanne –Juanita Brüel, Blanca Hjorth Anderdsen Gaez, Lily Hjorth Andersen Gaez, Nina Hjorth Andersen Gaez, Mercedes Thorsoe, nascuda Hjorth Andersen Gaez, l’execució de les actuacions previstes al “Projecte de urbanització parcial del carrer de les Adelfes del PAU 01 El Cònsol”, que s’adjunta a la present resolució.

  Aquesta ordre s’haurà de complir de manera immediata, en el termini màxim de 3 dies, sense tràmit d’audiència prèvia atès el risc imminent per a la salut i la seguretat de les persones les coses, en aplicació de l’article 95 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

  Tercer.- Atesa la necessitat d’executar les obres sense cap mena de dilació, l’incompliment de l’ordre d’execució determinarà la seva execució forçosa pel mitjà d’execució subsidiària.

  Quart.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a les Sres. Rosita Andersen Gaez Vda. De Martinez, Hanne –Juanita Brüel, Blanca Hjorth Anderdsen Gaez, Lily Hjorth Andersen Gaez, Nina Hjorth Andersen Gaez, Mercedes Thorsoe, nascuda Hjorth Andersen Gaez.

  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

  Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

  L’expedient sencer, així com el projecte tècnic al que fa referència la resolució, es troben a disposició dels interessats a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, dependències de Serveis Tècnics, Riera del Bisbe Pol, 8, 2a planta, Arenys de Mar, en horari d’atenció ciutadana de 8.30 a 14.00 hores.”


  Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

  L’alcaldessa
  Annabel Moreno Nogué

Publicat el 28 de setembre de 2018
^