Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
PLENS MUNICIPALS I JUNTES DE GOVERN
El ple municipal de setembre, dimecres 27
El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 27 de setembre de 2006 a les 21.00 hores a la Sala d'Actes de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia ressenyat més avall.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació d'actes.

2.- Expedient de contractació de la gestió indirecta del servei públic municipal de teatre, música i dansa.

Aprovar l'expedient de contractació i iniciar el procés per obrir el concurs d'adjudicació. L'inici de la concessió serà el mes de gener de 2007 i la concessió s'atorgarà per a un termini de cinc anys prorrogable.

3.- Ordenança de circulació de vehicles.

Aprovar l'ordenança de circulació de vehicles.

4.- Expedient de contractació per a l'execució de les obres de canalització del rial del Bareu.

Aprovar l'expedient de contractació de les obres de canalització del Rial del Bareu a Arenys de Mar. L'import de licitació és d'1.570.737,53 €.

5.- Fixació del nombre de llicències de taxis.

Modificar el número de llicències vigent actualment, limitant a 8 el nombre de llicències de taxi urbà.

6.- Fixació dels dies festius locals per a l'any 2007.

Proposar com a festes locals d'Arenys de Mar per al 2007 el dia 9 de juliol, Sant Zenon, i el 16 d'agost, Sant Roc.

7.- Modificació del contracte de cessió d'ús a precari de dos habitatges.

Modificar el contracte de cessió de dos habitatges situats al rial de Sa Clavella, coneguts com les cases dels mestres, a la Fraternitat Caputxina de la vila.

8.- Conveni per a l'administració de quatre habitatges de protecció oficial.

Cedir l'administració de quatre habitatges de protecció social del Pla dels Frares a la Fraternitat Caputxina d'Arenys de Mar, a fi de donar habitatge de manera temporal a persones amb problemàtiques socials i econòmiques.

9.- Resolució de recurs de reposició sobre suspensió de llicències.

Desestimar el recurs de reposició interposat per les Germanes Pobres de Santa Clara i Promocions Anro SL contra l'acord de ple de 28 de juny, pel qual es va aprovar la suspensió de llicències en la finca de les Clarisses.

10.- Estudi de detall –Valldegata Ponent.

Aprovar definitivament el projecte d'ordenació volumètrica i compartimentació de les naus del sector de Valldegata Ponent, promogut per iniciativa privada.

11.- Exoneració a la Generalitat de càrregues urbanístiques.

Exonerar de qualsevol despesa a la Generalitat de Catalunya per es actuacions urbanístiques que es realitzin en el pla parcial Bareu-Paraiso, en relació als terrenys cedits per a la construcció del nou CEIP.

12.- Compte general any 2005.

Aprovar el compte general de l'Ajuntament relatiu a l'exercici de 2005.

13.- Compte de recaptació any 2005.

Aprovar el compte de la gestió recaptatòria de 2005 presentat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

14.- Mocions.

15.- Precs i preguntes.

16.- Comunicacions.


ARENYS DE MAR, 22 de setembre de 2006.


EL SECRETARI DE  L'AJUNTAMENT,

Signat: Àngel Lozano i Pérez

Publicat el 25 de setembre de 2006
^