Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
PLENS MUNICIPALS I JUNTES DE GOVERN
El ple municipal de gener, el dimecres 25

Nota: les anotacions en cursiva són explicacions dels punts de l'ordre del dia

A N U N C I

El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 25 de gener de 2006 a les 21.00 hores a la Sala d´Actes de la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació d'acta.

2.- Presa de possessió del càrrec de regidor.

Presa de possessió del càrrec de regidor d'Agustí Massuet i Recolons pel grup municipal de CiU en substitució del fins ara regidor Manuel Calvo i Catà.

3.- Aprovació del conveni (ASGEL)

Encomanar a la Diputació de Barcelona la gestió en l'assistència econòmica local a l'Ajuntament d'Arenys de Mar i dels seus organismes autònoms.

4.- Aprovació definitiva d'Estudi de detall – UASU núm. 1.

Aprovar definitivament l'Estudi de Detall d'ordenació volumètrica del projecte d'una nau industrial sense ús específic corresponent a les parcel·les números 8 i 9 situades a la UASU número 1 (carretera N-II km 656,3) promogut per Q-DIN-A SL. Es tracta d'un edifici de nova planta amb planta subterrània, planta baixa i planta pis.

5.- Aprovació definitiva d'Estudi de detall – finca Vil·la Betània.

L'estudi de detall dóna resposta a la voluntat de la Congregació de les Filles del Sagrat Cor de Maria d'ampliar la residència i també millorar i completar les seves instal·lacions per oferir un millor servei. L'ampliació es proposa per la part posterior de l'actual edificació del carrer Sant Rafael número 33 i permetrà doblar la capacitat actual. D'altra banda, l'estudi de detall preveu també la construcció de dos blocs de pisos amb els respectius aparcaments subterranis a l'alçada del carre Ruyra i Oms. Així mateix, es planteja l'obertura d'un vial i la cessió d'un espai verd per a ús públic.

6.- Nomenament de membres de Comissió (Teatre Principal).

Seguint la clàsula 11 del conveni subscrit entre l'Ajuntament i la Societat Coral l'Esperança en relació al Teatre Principal, nomenar com a membres designats per la corporació per a la comissió de seguiment dels pactes establerts en el conveni, els següents regidors: Zenon Tomàs, Estanis Fors i Joana Asensio. Aquests regidors constituiran la comissió de seguiment juntament amb Joaquim Maynou, Ramon Verdaguer i Gabriel Porcel, en presentació de la Societat Coral l'Esperança.


7.- Aprovació definitiva del pressupost general.

Desestimar les al·legacions presentades per l'intercomunitè unitari de personal d'aquest Ajuntament a l'acord d'aprovació inicial del pressupost general de 2006. Aprovar definitivament el pressupost general de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per al 2006, segons es va aprovar inicialment en sessió de data 28 de desembre de 2005.

8.- Mocions.

  • Moció sobre temes laborals

    La moció, presentada pel PSC, ERC i el regidor no adscrit, proposa, entre altres aspectes: valorar econòmicament la plaça del cap de Recursos Humans; dotar-la de pressupost abans de l'oferta pública del 2006; pactar amb l'intercomitè de treballadors i la representació sindical els mecanismes per reduir l'alta temporalitat i permetre que puguin entrar documents al registre d'entrades de l'Ajuntament.

9.- Precs i preguntes.

10.- Comunicacions.

 Aprovació definitiva del projecte tècnic de les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Platja Cassà- Riera, redactat per Greccat SL.
 Instal·lació de la climatització a la sala principal d'intervenció de l'Ajuntament.
 Contractació de l'empresa Netxor per millorar el funcionament de la xarxa informàtica de l'edifici de la residència Geriàtrica amb el Xifré
 Aprovació de l'expedient de contractació per l'execució de les obres de renovació d'un tram del clavegueram del carrer Platja Cassà, fase 1.
 Aprovació de la despesa i contracte menor per a la construcció i muntatge d'un ascensor en el mòdul de Can Nadal on s'ubicaran els Serveis Socials i Protecció Civil.
 Acceptació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament per un import de 20.405 € destinada al finançament pel manteniment del Centre Obert Tallaferro d'Arenys de Mar.
 Contractació del servei del Centre Tallaferro  per al període gener a març de 2006 a l'empresa PROGRESS.
 Aprovar les bases reguladores de la selecció que ha de tenir lloc per a la provisió en règim laboral fix de quatre llocs d'auxiliar tècnic de biblioteca.
 Adjudicar el concurs per l'arrendament de material per a actes festius i culturals a l'empresa SINERA SO, per un import màxim de 18.328 € anuals.
 Aprovació de la minuta del conveni a subscriure entre l'Ajuntament i la Diputació per al desenvolupament de l'actuació de Renovació d'Enllumenat públic, per un import de 164.080 €

ARENYS DE MAR, 20 de gener de 2006.

EL SECRETARI DE  L´AJUNTAMENT,

Signat: Àngel Lozano i Pérez

Publicat el 20 de gener de 2006
Imprimir
^