Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
CULTURA I FESTES
Bases de cessió de l'espai jove
Per reservar la sala cal omplir aquest formulari

NORMATIVA D´ÚS I DE FUNCIONAMENT INTERN DE L´ESPAI JOVE D´ARENYS DE MAR

I. Consideracions preliminars

L´Espai Jove és un equipament públic de titularitat municipal de caire juvenil, la finalitat del qual és fomentar la trobada, la informació, la comunicació i la producció cultural i social dels joves, afavorir la seva formació integral i promoure l´associacionisme.

L´Espai Jove posseeix una sèrie de característiques pròpies d'aquests equipaments a nivell organitzatiu, d´infraestructura, de funcionament, d'ús, d'horaris, etc. Per tant ha de dotar-se d´una normativa pròpia de funcionament, elaborada i consensuada entre els usuaris. La normativa, visible en l'Espai Jove, ha de preveure aspectes de la seva vida quotidiana, com ocupació de la sala i els serveis, reserves, neteja del local, etc.

La normativa no ha de perseguir limitar les actuacions a l´equipament, sinó que el seu objectiu bàsic ha de ser aconseguir que els joves usuaris s'impliquin en el funcionament i vigilin pel seu estat de conservació i fomentar que el visquin certament com un espai que els pertany.

L´Espai Jove, com a equipament públic municipal, és obert a tots els joves o grups de joves d´Arenys de Mar i a totes les entitats juvenils que estiguin inscrites a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya i en el registre Municipal d´Entitats de l´Ajuntament d´Arenys de Mar.

Les presents normes d´ús de l'Espai Jove  pretenen fixar les condicions per a la utilització de les estructures i recursos de l´equipament, potenciant al màxim el necessari caràcter públic i obert de l´equipament. Les restriccions d´aquest principi general només han de provenir de la necessitat d´establir mesures per garantir el bon ús i la conservació de les instal•lacions de l´equipament en tant que és un equipament públic obert a benefici de la ciutat i de la necessitat de fixar un ordre de prioritat en el desenvolupament de les activitats.

Dintre d'aquesta normativa  quedaran descrits tots aquells aspectes de l'Espai Jove: l´ espai, a què està destinat, qui són els usuaris, els accessos, la cessió de l´espai, les diferents activitats, etc.

II. Horaris
   
L´horari serà el de l´Edifici Calisay.

Mentre no hi hagi la figura del dinamitzador de l´Espai Jove sols s´obrirà l´espai per a fer una activitat concreta (taller, exposició, curset, conferència…) organitzada per la Regidoria de Joventut o quan demani l´espai una entitat jove o grup juvenil per fer-hi qualsevol activitat.

III. Participació

L´edat dels usuaris que participen en les activitats de l'Espai Jove es troba compresa entre els 12 i els 35 anys. Exceptuant-ne les activitats que així ho requereixin.

IV. Descripció i distribució dels espais

L´Espai Jove d´Arenys de Mar disposa d´una sala de 131 metres quadrats amb accés als serveis, i està situat davant del Servei d´Informació Juvenil.

V. Accessibilitat a l´Espai Jove
 
L´accés a l´Espai Jove  és farà per la porta de la riera del Pare Fita situada  prop del carrer de l´Hospital.

Queda reservat el dret d'admissió, el qual permet a un establiment públic admetre o refusar l'entrada a una persona, un grup de persones o entitats per motius concrets i objectius, sempre que no siguin discriminatoris o contraris als drets fonamentals de la persona.

Queda prohibida l'entrada d'animals a l´edifici.

VI. Cessió per utilització d'espais

Es funció pròpia de l'Espai Jove la prestació de la infraestructura i recursos necessaris per a la realització d'activitats per part de grups i entitats interessades.

L´Espai Jove  d´Arenys de Mar disposa d´una sala polivalent destinada a diferents activitats, organitzades per l'Ajuntament,  les entitats juvenils i grups de joves del municipi. Aquests són els destinataris del servei de cessió d'espais.

Aquesta sala serà cedida per a activitats puntuals o activitats de caire periòdic, tenint sempre en compte les activitats ja programades.

Els usuaris de l´Espai jove han de tenir en compte que és una sala polivalent i cap entitat no en disposarà com a sala pròpia, per tant les entitats hauran de recollir tot el seu material i deixar-la neta un cop finalitzada la seva franja horària.

Cada grup utilitzarà l´espai durant la franja horària que li ha estat destinada, sense retardar-se a l´hora d´abandonar-la en cas d´haver-hi activitats immediatament posteriors.

Per tal de sol•licitar l´espai, un representant de l'entitat haurà d´ emplenar una sol•licitud de cessió d'espai que es pot  trobar al web de l´Ajuntament  i al Punt d´Informació Juvenil. Una vegada confirmada la cessió el responsable de l´equipament es reunirà amb el representant de l'entitat per aclarir el funcionament i ús dels espais i les responsabilitats que una cessió comporta.

En cap cas no es deixarà la sala bruta o en desordre: la tasca de netejar allò que s´hagi pogut embrutar i de deixar en ordre (tal com s´han trobat) les instal•lacions correspon al grup o entitat que les hagi fet servir.

Les activitats hauran de ser previstes amb períodes amplis de temps, per tal que puguin coordinar-se correctament.

En cas que s´hagin produït danys o desordres materials irreparables s´haurà de notificar als responsables del consistori per mitjà d´unes circulars que han d´estar disponibles en tot moment al Servei d´Informació Juvenil.

En aquestes circulars també podran realitzar-se les queixes formals o denúncies a aquelles persones o entitats que no respectin el Reglament de l´equipament o que interfereixin negativament en el transcurs de qualsevol activitat.

Atès el caràcter polivalent de la sala, hi haurà, sobretot per a entitats sense cap altra seu social que el mateix equipament, armaris o espai restringit per mantenir sota clau el material vinculat a les activitats que les entitats duguin a terme, per poder mantenir l´ordre a les sales.

 La responsabilitat del material deixat a l´Espai Jove  és de l´entitat o particular propietari i en cap cas no és responsabilitat de l´Ajuntament d´Arenys de Mar. Queda prohibit deixar-hi materials perillosos.

L´entitat organitzadora de l´activitat serà la responsable de les instal•lacions en tot moment, i malgrat que puguin allargar-se els horaris, és prohibirà l´entrada a tota persona aliena a l´entitat o activitat en concret.

L´Ajuntament d´Arenys de Mar tindrà prioritat en l´ús dels espais, respectant sempre els espais cedits per a les diferents activitats. Així doncs, l´ordre de reserva de l´Espai Jove serà per antiguitat de la demanda.

VII. Activitats a l´Espai Jove

Són activitats de l'Espai Jove, aquelles generades des de la Regidoria de Joventut, les entitats juvenils o els col•lectius de joves que estiguin vinculats a l´equipament.

Les diferents tipologies d´activitats que es realitzaran a l´Espai Jove  seran dirigides cap a la població juvenil.

Cada entitat serà responsable de les activitats que organitzi.

Són considerades activitats No Aptes aquelles  activitats d´ordre comercial que no aportin continguts culturals en dimensió suficient, activitats de caràcter lúdic d´iniciativa individual o col•lectiva que persegueixin l´estricta  satisfacció en un context festiu  de necessitats familiars, de grups  d´amics, etc.,  i activitats amb contingut antidemocràtic, incívic, discriminatori, sectari, xenòfob o religiós.

La no celebració d´activitats sol•licitades i autoritzades sense justificació aparent pot determinar l´adopció de mesures restrictives d´ús d´espais i infraestructura de l´equipament envers les persones, els grups o les entitats responsables.

VIII. Salut

No és permesa l´entrada ni el consum de substàncies prohibides per les normes sanitàries en el recinte de l´Espai Jove.

X. Consideracions finals

S'estableix el termini d'un any natural per a la revisió d'aquest document atenent la seva actualització a les necessitats, dinàmiques i realitats de la quotidianitat de l´Espai Jove.

L´Ajuntament es reserva el dret de convocar les entitats per a la revisió d'aquesta normativa al llarg d'aquest període.

Totes les entitats i persones que facin ús de les instal•lacions de l´equipament estan obligades a complir el present Reglament.

L'aplicació d'aquest Reglament entra en vigor a partir de la seva aprovació per part de les entitats i la junta de govern de l'Ajuntament de Arenys de Mar.

 
Imprimir
^