Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Anunci ordenació treballs retirada pneumàtics herència jacent José Gil
 • A N U N C I

  En relació al Decret 2017/1174, de data 6 de juliol de 2017, es disposa la publicació en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí de la Província de Barcelona, d’un extracte del mateix, en compliment del que estableix l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es publica la resolució del Decret 2017/1174 de data 6 de juliol de 2017.

  “Primer.- Ordenar a  l’herència jacent del Sr. José Gil Martínez, i  als representants coneguts de l’esmentada herència jacent, la Sra. Eva Gil Mir, el Sr. Roger Gil Mir, la Sra. Xènia Gil Ocaña, així com a altres possibles representants de l’herència jacent, el compliment de la seva obligació de mantenir la parcel·la 281, del Polígon 1, del municipi d’Arenys de Mar, ubicada a la Riera de Caldes, s/n, amb referència cadastral 08006A001002180000MB, en les degudes condicions de seguretat i salubritat, així com aturar la degradació ambiental a la que està sotmesa aquesta finca, mitjançant l’adopció de les següents mesures:

  • La retirada de tots els pneumàtics, altres residus combustibles i qualsevol altre element contaminant, dipositats a la parcel·la i el seu transport i tractament a través d’empreses autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya. Caldrà acreditar mitjançant la documentació corresponent que la gestió dels residus ha estat l’adequada i legalment exigida.

  • Subsegüentment a la retirada dels pneumàtics i de la resta de residus combustibles, i per tal de mantenir la parcel·la i la seva massa vegetal en les condicions adients que evitin el risc d’incendi forestal i d’altres de caràcter ambiental, caldrà que a través d’una empresa especialitzada en treballs forestals i/o arboricultura es duguin a terme les següents intervencions:

   desbrossar la vegetació herbàcia,
   retirar les restes vegetals que s’acumulen directament sobre el terreny,
   tallar els arbres morts,
   esporgar els arbres que tinguin les branques baixes en contacte amb el sòl,
   tractar les restes vegetals obtingudes: triturat de les restes vegetals petites (branques d’arbrat i restes arbustives) i distribució homogènia arreu de la parcel·la, i trossejament dels troncs i retirada de la parcel·la, i
   retirar els residus no vegetals resultants de la neteja i que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.

  • En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les degudes condicions mediambientals, de seguretat, salubritat i decòrum públic.

  Segon.-  Atorgar als obligats al compliment de l’ordre d’execució un termini de 15 dies des de la notificació d’aquesta resolució per a executar les tasques ordenades.

  Tercer.- Advertir als obligats al compliment de l’ordre d’execució que, en cas d’incompliment, es procedirà a l’execució subsidiària de l’ordre per part de l’Ajuntament, a costa i amb càrrec als obligats, o bé, alternativament, a la imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta Resolució, l’import de les quals pot arribar fins als 3.000 euros.

  Quart.- Notificar aquesta resolució a la Sra. Eva Gil Mir, al Sr. Roger Gil Mir i a la Sra. Xènia Gil Ocaña i publicar-la al Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal per tal de donar a conèixer la present actuació administrativa a altres possibles interessats.

  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

  Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

  Arenys de Mar, 7 de juliol de 2017

Publicat l'1 d'agost de 2017
^